2014-10-31

Vėlėms čionai atkakus judėti pradeda vėjas

 


Vėlinės – mirusiųjų šventė, kuri svarbi mums, bet joje ne mes esame aktyvioji pusė. Todėl nuo seno buvo sakoma, kad „mes turime atlaikyti Vėlines“. Juk iš tikrųjų Vėlinės yra didžiulė atodanga, mirusiųjų tėvų ir protėvių išžengimas į mūsų pasaulį. Gyvųjų ir mirusiųjų bendrijos sudaro tarsi galingą dvipolę vienybę. Vieni čia, kiti - ten.  Pasak tautosakos, vėlėms čionai atkakus judėti pradeda vėjas, dėl to kiekvienos vėlinės yra vėjuotos. Gamta šiomis dienomis jungiasi prie mūsų, siųsdama vėją.

 

Vėlinių ryšys su krikščionybe

Nors visiškai aišku, kad Vėlinės yra visiškai pagoniška šventė, ji turi ir tam tikrą krikščionišką rūbą. Pirmą kartą, kaip krikščioniška šventė, Visų Šventųjų šventė buvo pradėta švęsti IV a., kaip Visų Kankinių diena. Iš pradžių tai buvo atskirų bažnyčių, bendruomenių, bet ne visiems krikščionims privaloma šventė. Visų mirusiųjų paminėjimo dieną, arba Vėlines Izidorius Sevilietis (VII a.) pasiūlė švęsti pirmą sekmadienį po Sekminių. Anatolijus Macietis IX a. pasiūlė Vėlines švęsti sekančią dieną po Visų Šventųjų šventės, o 998m. Kliuni Vienuolyno abatas Odilis pradėjo Vėlines švęsti lapkričio 2 d. Pamažu ši data išplito po visas bažnyčias ir vienuolynus. Ir tiktai 1311 m. Vėlinių šventė oficialiai įvedama į Romos katalikų liturgiją. Visų Šventųjų šventė įteisinta dar vėliau – 1480 m. Matome, kad krikščioniškos mirusiųjų paminėjimo šventės data pritaikyta prie senųjų Vėlinių datos.
 

Gyvieji ir mirusieji

 

Gyvieji eina į kapines mirusiųjų aplankyti, o prietaringi žmonės tiki, jog mirusieji ateina pas gyvuosius. Žmonėse ir šiandien galime išgirsti šiurpiausių pasakojimų apie numirėlių apsilankymą pas gyvuosius. Gal nieko kito žmonės taip nebijo kaip numirėlių. Turbūt dėl to toks stiprus mirusiųjų garbinimo kultas.
Vėlinių kilmė siejama su lietuvių tikėjimu, kad mirštant žmogui nuo kūno atsiskiria vėlė, kuri paskui bendrauja su gyvaisiais, juos lanko. Vėlių garbei rengiamos šventės tradicija siekia pagonybės laikus. Ji būna rudenį, nuėmus nuo laikų derlių. Etnografai teigia, jog mirusiųjų ir protėvių kultas būdingiausias žemdirbių tautoms. Per Vėlines ruošia vaišes kapinėse arba namuose. Vaišėmis norėdavo pasigerinti vėlėms, kad jos nekenktų. Paprotys valgyti prie kapų, palikti ant jų duonos, košės, kiaušinių, laistyti kapus pienu, medumi, vynu labiausiai buvo paplitęs slavų, graikų, rumunų tautose. Toks paprotys buvo ir Lietuvoje.
Seni žmonės pasakoja, kad anksčiau nebuvę papročio per Vėlines degti kapinėse žvakučių, kaip šiais laikais. Anksčiau vėlėms būdavo keliamos puotos. Dar XIX a. kai kuriuose Lietuvos regionuose ir kituose Europos kraštuose buvo paprotys ruošti kapinėse ar namuose vaišes, kviesti į jas savo mirusiuosius. Pavakarieniavus pačiose kapinėse, jose būdavo paliekama maisto vėlėms. Kartais kapai būdavo palaistomi medumi ir vynu. Vėliau ypatinga reikšmė priskirta ugniai. Manyta, kad ugnis pritraukia vėles, tad joms degamos žvakės. Degindami žvakes gyvieji susitaiko su mirusiaisiais.

 

Ritualai išliko

Liaudies įsitikinimu, šią dieną buvo pavojinga vykti į kelionę arba net eiti naktį iš namų, ginti gyvulius ir naktį juos palikti lauke, nes numirusieji gali pakenkti. Vakare susirinkusi prie stalo šeimyna melsdavosi, valgydavo tylėdama, netyčia nukritęs maistas buvo paliekamas toms vėlėms, kurių nebuvo kam pakviesti. Ant stalo nakčiai palikdavo bendrų vaišių, nes mirusieji ir toliau buvo laikomi šeimos kolektyvo nariai, per bendrą maistą jie prisijungdavo prie bendrų rūpesčių. Kita dieną maistą išdalindavo elgetoms. Buvo tikima, kad elgetos turi paslaptingą ryšį su mirusiaisiais, yra lyg mirusiųjų ar gyvųjų tarpininkai. Todėl elgetas lietuviai gerbė, maitino, davė išmaldą. Išsilaikė paprotys per Vėlines elgetoms dalinti maistą, už kuriuos prašo melstis.
Lietuviai visada gerbė mirusiųjų atminimą, kapines laikė šventomis ramybės vietomis, šimtmečiais išsaugojo ir iš kartos į kartą perdavė pagarbos mirusiesiems ir jų atminimo papročius.
Mirusiųjų pagerbimo papročiai Lietuvoje nuo seniausių laikų išliko iki šių dienų. Kaip žinoma , senovės lietuvių tikėta, jog mirusieji po mirties gyvena panašiai, kaip ir gyvi būdami, todėl, laidojant numirėlius, kartu su jais būdavo laidojami ne tik brangesni jų papuošalai, bet ir svarbesni jų darbo įrankiai: peiliai, kirviai, ylos, adatos, pjautuvai, žuvininkystės įrankiai, audimo prietaisai, verpstės ir kitokie daiktai.
Ilgiausiai Vėlinių šventimas pagal pagoniškus papročius išliko Dzūkijoje. Pagerbdami mirusius, žmonės melsdavosi prie valgiais nukrauto stalo, ant kurio būdavo padėta sėtuvė su uždegta žvake, duonos kepaliuku ir kitu maistu, kurį vėliau išdalydavo elgetoms, kad šie pasimelstų už vėles.


Vėlinės senovėje

J.Dlugošas XV a. rašė apie rudens šventes Lietuvoje, iškilmingai švęstas miškeliuose spalio pradžioje, nuėmus derlių. Į jas susirinkdavo visos apylinkės žmonės, atsinešdavo valgio ir gėrimo. Jie pokyliaudavo kelias dienas. Kiekvienas prie savo ugniavietės aukodavo dievams, o ypač dievui Perkūnui, tikėdamiesi malonių ir pastiprinimų mirusiųjų vėlėms.
Šventimą namuose aprašo M.Strijkovskis XVI a. Spalio pabaigoje susirenka žmonės į vienus namus (suaugę ir vaikai). Stalą apdeda šienu, jį užtiesia staltiese, padeda kelis didelius kepalus duonos ir ant stalo kampų pastato ąsočius alaus. Po to dar atneša kito maisto ir aukoja su tam tikromis dievui Žemininkui. Paskui visi valgydami dainuoja ir groja ilgomis dūdomis. M.Strijkovskis rašė, jog ši šventė buvo vadinama Ilgėmis. Žemininkas – tai Vėlių Dievas, požemio ir mirusiųjų dvasia.
Šeimoje, aplankius kapus, visi renkasi prie stalo vakarienės. Prieš valgymą šeimos vyriausias narys ima kaušą, deda į jį įvairių rūšių miltų, druskos ir kt. ir tai beria į židinį, sakydamas: „Už visus mūsų bičiulius“.
Vėlinių vaišių metu aplink stalą uždegami žiburiai – žvakės ar kitokia ugnis. Tai aprašo S. Rostovskis 1583 m. Jis dar pažymi, jog tuo metu žemaičiuose buvo labai gerbiami žyniai - apeigų vadovai. Žynys kviesdavo visus namų mirusiuosius, prašydavo Dievų palaimos jų vėlėms, paskui sėsdavo prie stalo ir pirmas padėdavo po trikoju kąsnį vėlėms. Vėlėms vaišės duodamos per ugnį, t.y. beriama ugnin arba pilama ant žemės.
Atlikę savo prosenelių vaišinimo bei pagerbimo apeigas, Vilniaus krašto lietuviai, degindami ugnį ir rūkydami tam tikras žoleles, kalbėdavo: „Prisimink ugnyje sudegusius, vandenyje paskendusius, medžiu užmuštus ir griaustiniu nutrenktus ir pražuvusius. Ateikite jūs, vėlelės, gerkite ir vaišinkitės su mumis.“
Vėlinių apeigų metu buvo pagerbiama ir deivė Veliona. Tai vėlių Deivė – Motina.

Mirusiųjų gerbimo papročiai Aukštaitijoje

Kupiškėnai iš senovės laikų yra dideli mirusiųjų garbintojai. Šioje apylinkėje dar ir šiandien sutiksime žmonių, kurie yra matę ir girdėję, kaip tam tikros samdytos raudotojos raudodavo prie numirėlių, kaip ir pagonijos laikais. Yra dar ir tokių senelių, kurios moka raudoti tas senovės raudas.
Kaip seniau, taip ir šiandien dar daug kas tiki, jog Vėlinių ir Visų Šventųjų vakarą mirusiųjų vėlės ateina savo artimų ir genčių aplankyti. Sako, Vėlinių vakarą ir naktį galima susitikti su mirusiaisiais, pasimatyti ir pasikalbėti kaip su gyvais. Vėlinių vakarą, laukiant mirusiųjų vėlių, pasirūpinama jas tinkamai priimti ir pavaišinti.
Kupiškėnai ir panevėžiečiai, Vėlinių išvakarėse laukdami apsilankančių savo namuose mirusių artimų vėlių, paklodavo baltą ir minkštą patalą. Uždegdavo iš abiejų pagalvio šalių po vieną pašventintą grabnyčią ir klūpodavo prie lovos, laukdami ateinančios mirusiojo vėlės. Jei subraškėdavo lubos ar grindys, reikšdavo, kad mirusieji atėjo.
Lietuviai, mylėdami savo mirusiuosius, per Visų Šventųjų ir Vėlinių šventę ruošdavo jiems, taip pat gyviems žmonėms vaišes. Į tas vaišes pakviečiami giminės ir kaimynai, kurie gieda gražias giesmes ir mini mirusiųjų visokius nuopelnus. Tikima, jog tose vaišėse apsilanko ir minimo mirusiojo vėlė. Seniau prie stalo ir mirusiojo vėlei būdavo paskiriama tam tikra vieta, kur padėdavo net valgių ir gėrimų. Vėlėms skirtų valgių niekas neliečia, jie lieka ant stalo per visą naktį. Jeigu stalas braška, manoma, jog susirinkusios vėlės vaišinasi. Jei rytmetį valgių ir gėrimų ant stalo nebėra, sakoma, jog mirusiojo vėlė maloniai priėmusi vaišes. Panevėžio apylinkėje Visų Šventųjų vakarą žmonės eidami į kapines, nešdavo vėlėms valgių – varškės dubenį ir virtinių bei baltą rankšluostį ir vandens galbūt vėlėms nusimazgoti. Tikima, jos tą vakarą vėlės ateina prie kapo pavalgyti.
Anot kupiškėnų, ant slenksčio negalima pagalio kirsti – vėlę perkirsi.
Surištos šluotos negalima deginti – vėlę sudeginsi.
Dabar gal ir aprimo vėlės ir kitos šmėklos mūsų šventojoj žemelėj, bet seniau, matyt, jų būta visur, o jau Vėlinių vakarą ir didžiausi drąsuoliai ne tik niekur nėjo iš gryčios, bet ir gryčioj neapsiėjo be šventenybių.
Kupiškėnai sako, kad tam, kuris bijo numirėlių, reikia atnešti nuo kapo šermukšnių, išvirti ir duoti išgerti, tada nustos bijoti.

Vėlinių puotas kapuose lietuvoje pakeitė vėlinių žvakės.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.


Skaityti daugiau...
2014-10-31

Orai: saulėtas ruduo atsisveikina

Paskutinėmis darbo dienomis danguje vis dažniau šmėžuos debesys, vietomis krapnos lietus.
Vėlinių savaitgalį pokyčių nebus, vyraus debesuotumas.

Skaityti daugiau...
2014-10-31

Mokyklos vadovui keisti yra kitokių priemonių nei 5 metų jo darbo kadencija (1)

Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos direktorė Aušra Sapkauskienė tik iš dalies pritaria kai kurių Seimo narių iniciatyvai švietimo įstaigų vadovams nustatyti penkerių metų darbo kadenciją ir į pareigas skirti atviro konkurso būdu:

Skaityti daugiau...
2014-10-31

Dienos veidrodis: Anykščių krašto žmonės ir faktai. Spalio 31-oji

Rytoj ir poryt mūsų keliai suks pro kapines – Visi Šventieji, Vėlinės, Mirusiųjų pagerbimo laikas. Šiomis dienomis savo prisiminimu pagerbkime ir tuos žinomus anykštėnus, kurie baigė savo gyvenimo kelionę kaip tik šiomis dienomis.

 

Skaityti daugiau...
2014-10-30

Perskaičiavimai kėlė juoką

Rajono Taryba perskaičiavo Teresės Mikeliūnaitės kultūros premiją ir Antano Baranausko literatūrinę premiją eurais.

Skaityti daugiau...
2014-10-31

Politikos, kultūros, teisėtvarkos naujienų spalio 31 - osios dienraščiuose apžvalga

Vidaus reikalų ministras Dailis Barakauskas Premjerui įteikė atsistatydinimo prašymą. Politikas savo apsisprendimą motyvuoja pablogėjusia sveikata. "Vakar devintą valandą aš kalbėjau su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi ir mes sutarėme, kad ministras Dailis Barakauskas gali dirbti, ir aš su šita informacija išėjau iš Ministro Pirmininko ir tą informaciją paviešinau. Šiandien išgirdau, kad ministras traukiasi dėl pablogėjusios sveikatos", - ketvirtadienį sakė partijos "Tvarka ir teisingumas", kuri D. Barakauską delegavo į ministro postą, pirmininkas, buvęs Prezidentas Rolandas Paksas, tačiau neatskleidė, kokios sveikatos problemos kamuoja ministrą, nes esą tai būtų neetiška. Be to, pasak "Tvarkos ir teisingumo" lyderio, pasitraukimo priežastis galėjo būti ir kita. "Daėdė žmogų", - konstatavo R. Paksas.

Skaityti daugiau...
„Anykšta“ 2014-10-30 (124/8857)
Architektų vizijose – po stiklu pakištas visas Sakralinio centro pastatas. Autoriaus nuotr.
Anykščių menų centre (Sakraliniame centre) buvo  pristatomi projekto - kūrybinės dirbtuvės darbai, skirti šio centro aplinkai pakeisti. Trys grupės architektų už 34 tūkstančius litų  penkis savaitgalius kūrė, kaip turėtų atrodyti Menų centras ateityje. Vieni statinį matė pakištą po stiklu, kiti – apmuštą medžiu.
Skaityti daugiau...
„Anykšta“ 2014-10-28 (123/8856)
Anykščių policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus pareigūnai, vadovaujami viršininkės Aušros Staškevičienės (pirmoje eilėje, pirma iš kairės), dirba negailėdami jėgų, nors kartais ir tinkamai neįvertinti, bet džiaugdamiesi, kai pavyksta išaiškinti nusikaltimus. Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Vakar minėta Kriminalinės policijos diena. Pasak Anykščių policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininkės Aušros Staškevičienės, kriminalistų darbo diena nelabai kuo skiriasi nuo kitų policijos pareigūnų, nebent tuo, kad šie pareigūnai patiria daugiau neigiamų emocijų. „Tik serialuose, tokiuose kaip visiems žinomas „CSI kriminalistai“, „Las Vegaso kriminalistų laboratorija“ - viskas vyksta greitai ir sklandžiai. O mūsų darbas reikalauja begalinio kruopštumo, profesionalumo, o galutinio rezultato nukentėjusiajam gali tekti ir palaukti“, - „Anykštai“ sakė A.Staškevičienė.
Skaityti daugiau...

Ar pusryčiaujate?

Orai

Naktį: -1

Dieną:+9

Dienos anekdotas

Teisėjas po teismo guodžia pasmerktąjį:
- Nesijaudinkite, atsėdėsite iki gyvos galvos, o tada jau žiūrėsime...

Komentaras

"O kam": "O kam psichologui universitetinis išsilsvinimas? Kultūros skyriauas vedėja yra socialinė darbuotoja. Ar ne ji tik kita pavarde šaukiama Aknystose šikpuodžius nešiojo? Meras pedagoginį baigęs biologas, jo patarėjas iš tos pačios mokslo kalvės " plaktukas" , menų inkubatoriui vadovauja profkės dėstytoja kurios specialybė kaip kalbama yra karvių melžimo aparatai, su klaidomis rašanti spaudos atstovė taip pat ne žurnalistė. Pagal šią logiką geriausiu psichologu progimnazijoje galėtų būti karatistas Šilaika. Pritariu rajono tarybai kad Andrukaitienė daro blogai ieškodama universitetą baigusio specialisto. Kam to reikia? Jeigu Šilaika neis - galii priimti psichologu dirbti Liogę ar Alesiejūną. Arba Gurskų. Netgi abu Gurskus."

Komentuoti
Rusija sutiko atnaujinti dujų tiekimą Ukrainai šią žiemą - toks susitarimas pasirašytas tarpininkaujant Europos Sąjungos pareigūnams. Taip pat sandoris užtikrins, kad ir Europai per Ukrainos teritorija tiekiamos dujos vartotojus pasieks saugiai. Apie tai praneša naujienų agentūra BBC. Skaityti daugiau...
Anykščių viešojoje bibliotekoje atidaryta antroji anykštėnės dailininkės Vitalios Pavinkšnytės-Bieliūnienė​s paroda „... dėl gražaus ryto. Dailininkė kilusi iš  Viešintų , ten baigė mokyklą, jau 21-erius metus gyvena Anykščiuose. Pirmoji jos paroda  buvo surengta 2011 metais. V. Pavinkšnytė-Bieliūnienė​ nė kiek nesivaržo, kad yra savamokslė dailininkė, nėra baigusi dailės mokyklos ar panašių mokslų,  kuriai, kaip ji pati teigia, „tapyba atejo kaip stebuklas gimus mano antrajai dukrelei“... Skaityti daugiau...
Rekordinį skaičių klausimų svarsčiusi rajono Taryba gerino ir laiko rekordus. Skaityti daugiau...
Rajono Taryba posėdyje tvirtino pareigybių skaičių Anykščių A.Vienuolio progimnazijoje. Tačiau net čia kai kurie deputatai, o ypač socialdemokratai, taip lengvai klausimo nepraleido. Skaityti daugiau...
Šios savaitės pradžioje Anykščių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus pareigūnai  atidavė nagrinėti teismui pagreitinto proceso tvarka baudžiamąją bylą dėl smurto artimoje aplinkoje. Atliekant ikiteisminį tyrimą šioje byloje, pranešimas apie įtarimą, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, ( fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas) buvo įteiktas Anykščių rajono, Troškūnų seniūnijos, Raguvėlės kaimo gyventojui, kuris, būdamas neblaivus, smurtavo prieš savo sugyventinę.  Skaityti daugiau...
    Vakar paskelbta žinia, kad Anykščių regioniniame parke esančiame Anykščių šilelyje iškilo pirmoji medžių lajų tako kolona, supriešino internautus Lietuvoje, kurie įvairiuose internetiniuose portaluose ėmė ginčytis.  Skaityti daugiau...
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitas abiturientai laikys kovo 30 – balandžio 1 dienomis, užsienio kalbų įskaitas - balandžio 2 ir 3 dienomis. Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės gegužės 2-ąją prancūzų kalbos egzaminu. Kaip ir praėjusiais metais, brandos egzaminų tvarkaraštyje numatyta ir kitus užsienio kalbos (anglų, rusų ir vokiečių) brandos egzaminus vykdyti šeštadieniais gegužės mėnesį. Pagrindinė sesija ir truks iki birželio 19 dienos, pakartotinė sesija vyks birželio 22–liepos 7 dienomis. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas raštu vyks birželio 2-9 dienomis, prieš tai dešimtokams bus rengiami kalbų žinių patikrinimai žodžiu. Skaityti daugiau...
  Anykščių rajono policija informuoja, jog Vėlinių savaitgalį policijos pareigūnai Anykščių rajone vykdys policines priemones, užtikrinant eismo saugumą, vykdant vagysčių ir kitų nusikaltimų prevenciją. Tačiau pareigūnai pataria ir patiems gyventojams labiau rūpintis savo saugumu. Skaityti daugiau...
Paskutinėmis darbo dienomis danguje vis dažniau šmėžuos debesys, vietomis krapnos lietus. Vėlinių savaitgalį pokyčių nebus, vyraus debesuotumas. Ketvirtadienį vietomis numatomas debesuotumas, pūs silpnas pietvakarių krypties vėjas. Vilniuje įdienojus saulę pridengs debesys, bus apie 6 laipsnius šilumos. Kaune, antroje dienos pusėje, galimas šlakelis lietaus. Temperatūra kils iki 7 laipsnių. Šiauliuose dangus taip pat apniuks, termometrai fiksuos 7 laipsnius šilumos. Pajūryje įdienojus debesuotumas bus nedidelis, temperatūra sieks 11 laipsnių šilumos. Skaityti daugiau...
  Į “Anykštos” redakciją kreipėsi vairuotojas, nusistebėjęs Anykščių miesto gatvių tvarkdariais. "Iš Pušyno mikrorajono važinėju Storių gatve žemyn link žydkapių ir jau savaitę ties šios ir Karazijos gatvių sankryža matau nustipusią katę, kurią vieną dieną kažkas išmeta į važiuojamąją gatvės dalį, o kitą, žiūrėk, vėl užmeta ant kelkraščio” Aūū, gatvių prižiūrėtojai, pasiimkite katę.... Skaityti daugiau...
Mirusiųjų miestai jau puošiasi gėlių žiedais... Vedami meilės jausmo – jo nesugeba iš širdies išplėšti net visagalė mirtis – tylioje maldoje kreipsimės į Juos... Apie besikeičiančias mirusiųjų šarvojimo tradicijas, apie palaikų kremavimą, gedulo nešiojimą ir pačią mirtį Vėlinių išvakarėse kalbėjomės su anykštėnais... Kurklių seniūnas Algimantas JURKUS, paklaustas, ką mano apie mirusiojo palaikų kremavimą, sakė: „Mano artimieji žino mano nuomonę, kad aš už kremavimą... Bet tai nėra  mano kategoriškas prašymas, esu linkęs palikti sprendimą, kaip mane išlydėti į paskutinę kelionę, savo artimiesiems. Jie padarys taip, kaip jiems atrodys teisingiausia“. Skaityti daugiau...
Keičiamos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, pažymint, jog savivaldybės administracija, nustačiusi, kad traktoriui registruoti buvo pateikti  neteisingi, netikslūs arba neišsamūs duomenys, per 5 darbo dienas apie tai informuoja duomenų teikėją, o jis privalo nedelsdamas pateikti teisingus duomenis. Jeigu duomenų teikėjas teisingų duomenų nepateikia arba pateikti duomenys neatitinka tikrovės, traktorius išregistruojamas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas duomenų teikėjas. Skaityti daugiau...
2014-10-30

Vėl degė pievos

Per parą Anykščių rajone ugniagesiai gesino tris pievų gaisrus. Du iš jų kilo Troškūnų, vienas – Debeikių seniūnijoje. Skaityti daugiau...
Švedijoje prasideda “Taksi terapija”: Švedijos sostinėje taksi išsikvietęs asmuo galės ne tik važiuoti, bet gauti psichologo paslaugas.  Skaityti daugiau...
1579 m. popiežius Grigalius XIII patvirtino privilegiją, kuria Vilniaus kolegija perorganizuota į universitetą. 1831 m. rusų karinė valdžia išleido įsaką visose valdžios įstaigose Lietuvoje vartoti tik rusų kalbą. Skaityti daugiau...
Anykščių regioniniame parke esančiame Anykščių šilelyje iškilo pirmoji medžių lajų tako kolona. Netoli Puntuko akmens įrenginėjamas unikalus pėsčiųjų takas ties medžių viršūnėmis vingiuos 300 metrų ir ves į bokštą, nuo kurio lankytojai galės pažvelgti į Anykščių šilelį, pasigrožėti Šventosios upės vingiais. Skaityti daugiau...
„Anykštą“ pasiekė žinia, kad iš dabartinės savo būstinės Anykščiuose (Vilniaus gatvėje) į kitas patalpas gali išsikelti ugniagesiai – gelbėtojai. Skaityti daugiau...
Ketvirtadienį Anykščių rajono savivaldybės taryba dirbs daug. Jos darbotvarkėje- šimtas klausimų. Skaityti daugiau...
Darbo partijos ministrės Virginijos Baltraitienės įsakyme, dėl vienos iš komisijų sudarymo, figūruoja ir Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus pavardė. Skaityti daugiau...
  Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dingusio be žinios 51 metų Kazio Aukštuolio, kuris šių metų spalio 14 dieną išėjo iš Aknystos socialinės globos namų, esančių Anykščių r., Debeikių sen., Aknystos k., nenustatytą kryptimi ir nesugrįžo. Teisėsaugos pareigūnams vyras žinomas. Skaityti daugiau...
Antradienį Anykščių koplyčioje vyko Anykščių krašto dievdirbio Petro Blažio skulptūrų, kryžių fotokopijų parodos, skirtos autoriaus 150-osioms metinėms, atidarymas. Renginio metu buvo pristatytas dievdirbio anūko Rimanto P. Vanago knyga „Gyvenimas pagal Petrą“. Skaityti daugiau...
Šiandien apie 15 valandą 10 minučių Anykščiuose, J.Biliūno gatvėje nuokalnėje prie cerkvės link miesto centro važiuodamas automobilis „Peugeot 306“ tapo nevaldomas, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą , nukirto pakelės medį, o šonu dar kliudė apšvietimo stulpą. Skaityti daugiau...
Šiandien sukanka 85 metai, kai 1929 m. spalio 28 d. Bičionyse netoli Anykščių gimė mokslininkas istorikas, senosios Lietuvos istorijos tyrinėtojas ir populiarintojas Antanas TYLA. Skaityti daugiau...
 Vakar Klaipėdoje susirinko šimtai tautiečių pasitikti naujosios dujų rinkos vilties laivo "Independence". Tarp sutinkančių anykštėnai turėjo ir savo atstovą – Seimo narį Ričardą Sargūną. Skaityti daugiau...
„Anykštai“ pradėjus domėtis už kokius papildomus darbus Anykščių savivaldybės valdininkai gauna priedus, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS atsisakė suteikti tokią informaciją motyvuodamas „darbuotojų privačiu gyvenimu“. Skaityti daugiau...
Anykščiuose šalia „Jaros“ parduotuvės sustoti draudžiama, dėl to pastatytas kelio ženklas. Deja, gražu žiūrėti kaip vairuotojai apvažiuoja ženklą ir už jo sustoja. Skaityti daugiau...
Mero patarėjas konservatorius Virgilijus Aloyzas Milaknis, turintis 18 metų mokytojo darbo stažą pritaria kai kurių Seimo narių iniciatyvai, jog švietimo įstaigų vadovams būtų įteisinta penkerių metų darbo kadencija ir kad vadovas į pareigas būtų skiriamas viešo konkurso būdu. Skaityti daugiau...
Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi anykštėnai piktindamiesi Anykščių valdžios ir ypač miesto viešąsias erdves prižiūrinčiųjų neveiklumu. Anykštėnai mano, kad taip savivaldybės liaupsintas pėsčiųjų ir dviratininkų takas kairiuoju Šventosios krantu nusikalstamai neprižiūrimas. Skaityti daugiau...
Šį rudenį archeologas Gintautas Vėlius su pagalbininkais atkasė vienintelį tokį Lietuvoje kalno šlaite išraustą partizanų bunkerį Butkiškio vienkiemyje prie Andrioniškio. Jame po išdavystės 1949 m. spalio 28 d. kariuomenės apsupti susisprogdino laisvės gynėjas, Algimanto partizanų apygardos vadas Antanas Slučka - Šarūnas. Kartu žuvo jo žmona Joana Slučkienė ir partizanas Juozas Jovaiša - Lokys. Skaityti daugiau...
Anykščių naujų vėjų bendruomenės vyrai rūpinasi, kad anykštėnai prieš Naujuosius galėtų atsikratyti visų bėdų. Skaityti daugiau...
Kai šių metų rugsėjo 29 dieną įsigaliojo nauja automobilių registravimo tvarka, šalyje iš „Regitros“ duomenų bazės  buvo išregistruota apie 800 tūkst.transporto priemonių. Anykščių rajono gyventojas G.P. nustebo, kai norėdamas atlikti neseniai nusipirkto automobilio techninę apžiūrą, sužinojo, jog jo mašina pateko į išregistruotų sąrašą. Skaityti daugiau...
Visos naujienos