Orai

Ką pirmiausiai perskaitėte naujame žurnalo "Aukštaitiškas formatas" numeryje"?

Dienos anekdotas

Koronavirusas, kaip dingstis naujai pažinčiai: „Panele, o gal praleiskime karantiną kartu?"

Komentaras

Zita:„Pandemijos valdymas Anykščiuose labai nekoks. Vakcinacijoms patalpas galėtų parinkti erdvesnes, kad nereikėtų stumdytis"

Skaityti komentarus (1)

Anykščių menų inkubatoriuje galimi korupciniai ryšiai

Anykščių menų inkubatoriuje galimi korupciniai ryšiai
Anykščių menų inkubatoriaus direktorė Daiva Perevičienė sakė, kad kol kas kelis menininkus rezidentus turintis inkubatorius dar negali užsidirbti pilnam įstaigos išlaikymui, todėl reikiamos pragyvenimui lėšos dar kelerius metus bus skiriamos iš savivaldybės biudžeto.


Buhalterės alga 3,5 karto
didesnė negu direktorės

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Edmundas Cimbalistas savo išvadoje stebėjosi, kad AMI buhalterio atlyginimas 2013 metais yra 3,5 karto didesnis (2250 Lt) už direktoriaus atlyginimą (425 Lt). „Kadangi darbo užmokestis buhalteriui nustatytas didesnis nei vadovui ir lėšos galimai panaudotos netaupiai, todėl yra rizika, kad galėjo būti korupcinių susitarimų nustatant atlyginimo dydį pavaldiniams“, - tyrimo išvadoje rašė E.Cimbalistas.
Tai, kad buhalterio atlyginimas kelis kartus yra didesnis už direktoriaus, anot E.Cimbalisto, nėra normalu. „Buhalterio darbo užmokesčio dydis neadekvatus darbo kiekiui. Buhalterio atlyginimas nustatytas nesilaikant taupumo principo“, - pažymėjo E.Cimbalistas.
AMI buhalterė L.Juodienė pernai dirbo 0,75 etato, direktorė Daiva Perevičienė – 0,5 etato. Šios darbuotojos taip pat dirbo ir Verslo informacijos centre.
Nuo balandžio 1 dienos D.Perevičienė jau nedirba Verslo informacijos centre – rajono Taryba patvirtino, kad ji pilnu etatu dirbs AMI. „Mano alga bus 2250 Lt, buhalterės – 1523 Lt į rankas“, - „Anykštai“ sakė D.Perevičienė.

Lėšas galėjo naudoti
asmeninių automobilių
išlaikymui

AMI direktorė D.Perevičienė ir buhalterė L.Juodienė 2012 metais asmeniniais automobiliais (apmokant kuro sąnaudas) vyko į komandiruotes 66 kartus. „Nors inkubavimo veiklos AMI nevykdė, tačiau labai dažnai direktorė ir buhalterė vyko į įvairius seminarus, renginius, į Kultūros ministeriją bei VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą derinti įvairių klausimų, nors dauguma jų galima suderinti naudojant šiuolaikines ryšio priemones, - audito išvadose rašė E.Cimbalistas. - Pasitaikė atvejų, kada tais pačiais klausimais į komandiruotę vyko direktorė, o po dienos ir buhalterė. Iš pateiktų pavyzdžių darytina išvada, kad biudžeto pinigai transporto išlaidoms AMI naudojami netaupiai. Be to, yra požymių, kad transportui skirtos lėšos, galimai buvo naudojamos ne tiems tikslams, kuriems jos buvo skirtos. Lėšos galėjo būti naudojamos asmeninių automobilių išlaikymui, nes nėra vidaus kontrolės, automobilių spidometrų parodymai nefiksuojami. Be to, AMI naudoja UAB „Luktarna“ išduotą kortelę atsiskaitymui už kurą, kuri turėtų būti naudojama tik įstaigos transportui“.
2012 metais iš biudžeto lėšų, skirtų AMI bazės sukūrimui ir veiklos organizavimui, naudojant nuosavus automobilius komandiruočių tikslais, panaudota kuro už 6 tūkst.758 Lt.
AMI direktorė ir buhalterė 2013 metais per keturis mėnesius asmeniniais automobiliais (apmokant kuro sąnaudas) vyko į komandiruotes 25 kartus. Auditorius E.Cimbalistas padarė išvadą, kad ne į visas komandiruotes buvo būtina važiuoti. „Būta daug atvejų, kada AMI buhalterė buvo komandiruojama spręsti organizacinių, techninės priežiūros klausimų, kurie į buhalterio funkcijas neįeina. Taigi, yra rizika, jog AMI biudžeto pinigai transporto išlaikymui buvo naudojami netaupiai“, - rašoma tyrimo išvadose.

Abejoja, ar AMI išsilaikys
be papildomų lėšų

Auditoriaus E.Cimbalisto ataskaitoje užsimenama apie tai, kad AMI yra viešoji įstaiga, kuri lėšas veiklos vykdymui privalo užsidirbti pati. „Iš savivaldybės biudžeto galėtų būti finansuojamos kai kurios įstaigos įsikūrimo, vykdomų programų išlaidos, kol viešoji įstaiga pradės veiklą, numatytą įstatuose. Viešosios įstaigos darbuotojų atlyginimai negali būti finansuojami iš biudžeto. Tai pačios įstaigos reikalas. Jei įstaiga nepajėgi išsilaikyti, reikėtų apsispręsti dėl jos reorganizavimo“, - savivaldybei, kaip įstaigos steigėjai ir dalininkei, pataria auditorius E.Cimbalistas. Jis pasigedo įrodymų, kad AMI sugebės suburti „po vienu stogu“ tiek menininkų, jog įstaigos veikla atsipirktų ir nereikėtų pastovių biudžeto investicijų į jos veiklą.

Vykdo panašias veiklas

Anot E.Cimbalisto, AMI veikla panaši į VšĮ Anykščių verslo informacinio centro veiklą. „Skirtumas, kad Anykščių verslo informacinis centras nevykdo turto nuomos paslaugos ir neakcentuoja, kad pagalbą teikia verslui, susijusiam su menu. To akcentuoti nėra būtina, nes į verslo sąvoką įeina visos verslo rūšys. AMI į savo įstatus yra įrašiusi daugiau ūkinės – komercinės veiklos rūšių, nors realiai tų veiklų nevykdė. Be to, AMI direktorė ir buhalterė dirba ir Anykščių verslo informacijos centre. Šios įstaigos veiklą vykdo tose pačiose patalpose, naudoja tą patį turtą. Esant tokiai situacijai, tikslinga būtų šias dvi įstaigas sujungti į vieną, taip sutaupant administravimo ir kitas išlaidas“ - savo išvadose rekomendavo E.Cimbalistas.
Kovo mėnesį posėdžiavusiai rajono Tarybai sujungti abi minėtas viešąsias įstaigas siūlė ir rajono Tarybos narys liberalcentristas Alvydas Gervinskas, siūlydamas sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėjusi visus galimus reorganizavimo variantus, rajono Tarybai pasiūlytų optimaliausią variantą. Tačiau rajono Taryba tokiam politiko siūlymui nepritarė, o meras Sigutis Obelevičius, kaip argumentą, jog AMI ir Verslo informacijos centro jungti į vieną įstaigą negalima, pateikė faktą, jog AMI įkurtas už ES lėšas, todėl „žaisti čia negalima, o reikia žiūrėti labai atsakingai“. „Jei verslo centras ką nors dubliuoja, galėsime jį uždaryti“, - dėl Verslo informacijos centro kategoriškas nebuvo meras S.Obelevičius.

Direktorė pasikarščiavo...

Paskutiniame rajono Tarybos posėdyje dalyvavusi AMI direktorė D.Perevičienė teigė „abejojanti auditoriaus išvadomis“. „Anykštos“ paprašyta plačiau išplėtoti šią savo mintį, AMI direktorė D.Pervičienė sakė: „Ne, gal aš pasikarščiavau... Auditoriaus išvadas vertinu normaliai. Buhalterės atlyginimas buvo 3,5 karto didesnis, nes jos darbų krūvis projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo didesnis 300 kartų. Toks atlyginimas buvo nustatytas tol, kol vyko AMI statybos“.
Į klausimą apie galimus korupcinius ryšius ir apie galimybę dideliu buhalterės atlyginimu pasidalinti tarpusavyje D.Perevičienė teigė: „Negaliu šios auditoriaus išvadų dalies komentuoti, reikėtų apie tai klausti paties E.Cimbalisto, ką jis turėjo mintyje rašydamas apie galimus korupcinius ryšius. O buhalterė savo atlyginimo su manimi tikrai nesidalijo“.
Dėl abejotinų komandiruočių D.Perevičienė paaiškino: „Buvo labai daug veiklų, kurių neturėjau galimybės suderinti iš karto. Direktorė susitinka su vienais žmonėmis, buhalterė – su kitais. Reikėjo suderinti du projektus, sujungti, gauti užsakovo rezervą, reikėjo visas archeologijas susitvarkyti Kultūros paveldo departamente... Iš tikrųjų įgyvendinti projektą nėra taip paprasta niekur nevažiuojant ir sėdint čia. Kiekvienas galime išsakyti savo nuomonę apie tai, kad kai kuriuos darbus buvo galima suderinti nevažinėjant, o naudojant šiuolaikines ryšio priemones...“
AMI direktorė D.Perevičienė aiškino, jog Menų inkubatorius ir toliau yra išlaikomas savivaldybės biudžeto pinigais (auditorius ataskaitoje pažymėjo, jog AMI lėšas egzistavimui turi užsidirbti pats), kadangi Menų inkubatorius realiai veiklą pradėjo tik šių metų vasario mėnesį, kai buvo įsikraustyta į naujas patalpas.

Arūnas Liogė: Menų
inkubatorius kasmet gaus
0,5 mln.Lt lašelinę“

Buvusiam savivaldybės administracijos direktoriui, visuomenininkui Arūnui Liogei užkliuvo 2014 metų savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas. Jis mano, kad AMI per metus gali būti skirta po 513 tūkst.litų lašelinė. „Pavyzdžiui, darnios kurortinės plėtros programoje vienoje eilutėje 20 tūkst.Lt skiriama kūrybinių industrijų plėtrai, o jau kitoje tos pačios programos eilutėje 250 tūkst.Lt skiriama viešųjų paslaugų kūrybinių industrijų plėtotei organizuoti ir vykdyti, o dar kitoje – 243 tūkst.Lt rajono kūrybinių industrijų plėtros galimybių įvertinimui ir strategijos sukūrimui. Iš viso tai jau 513 tūkst.Lt. Kyla klausimas, ar tik šios 0,5 milijono litų lėšos nėra skiriamos naujam rajono valdžios kūdikiui - Menų inkubatoriui? Oficialiai skelbiama, kad menų inkubatoriaus atsiradimo Anykščių padangėje kaina yra 5 mln.513 tūkst.403 Lt. Kiek kiekvienais metais kaip dotaciją rajono valdžia privalo skirti menų inkubatoriui išlaikyti?“, - laiške „Anykštai“ rašė A.Liogė.
AMI direktorė paklausta, ar tikrai įstaigos išlaikymui per metus gaus po daugiau negu 0,5 mln.Lt, sakė, kad su savivaldybe pasirašė sutartį, kad šiais metais Menų inkubatoriui bus skirti 250 tūkst.Lt. Kam bus skirtos šios lėšos? „Yra pateikta veiklos programa...Yra visas inkubatoriaus išsilaikymas: patalpų išlaikymas, darbuotojų atlyginimai“, - paaiškino D.Perevičienė.
O iš rezidentų veiklos įplaukų, kuriomis būtų galima išsilaikyti, nebus? „Gausim pajamų, taip... Ūkio ministerija yra patvirtinusi tokią tvarką: pirmais metais po menų inkubatoriaus atsidarymo jame turi būti 7 inkubuojami objektai, antrais metais – 14, trečiais – 21. Vadinasi, taip ir pajamos pirmais veiklos metais bus pačios mažiausios, lygiai taip pat ir savivaldybės lėšos pirmais metais jos yra didžiausios, antrais metais mažės, kadangi teiksime daugiau paslaugų, trečiais metais, gali būti, kad mes išsilaikysime jau iš savo pajamų, aš dabar negaliu pasakyti, kaip bus iš tikrųjų...“, - teigė D.Perevičienė.
O SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS VILIUS JUODELIS papildė D.Perevičienę ir raštu „Anykštai“ paaiškino, kad dar 254 tūkst.502 Lt šiemet iš savivaldybės biudžeto bus sumokėta kaip kultūros paveldo statinio rekonstrukcijos, naujo priestato statybos ir įrangos lėšos, kurios yra įskaičiuotos į bendrą menų inkubatoriaus projekto vertę. Taigi, A.Liogė nesuklydo rašydamas, kad šiemet iš savivaldybės biudžeto už Menų inkubatorių bus sumokėta per 0,5 mln.Lt

Kasmet apetitas augo:
išlaikymui jau skirta
beveik 559 tūkst.Lt

A.Liogės klausimą „Kiek kiekvienais metais kaip dotaciją rajono valdžia skyrė menų inkubatoriui išlaikyti?“ persiunčiau SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI VILIUI JUODELIUI. Jis raštu atsakė, jog Menų inkubatoriaus veiklai 2008 – 2014 metais skirta 558 tūkst.900 Lt (2008 m. – Menų inkubatoriaus steigimui – 5 tūkst.Lt, 2009 m. įstaigos veiklai – 13 tūkst.300 lt, 2010 m. įstaigos veiklai – 52 tūkst.Lt, 2011 m. įstaigos veiklai – 58 tūkst.600 Lt, 2012 m. įstaigos veiklai – 60 tūkst.Lt, 2013 m. įstaigos veiklai – 120 tūkst.Lt, 2014 m. įstaigos veiklai – 250 tūkst.Lt).

PVM mokesčiui ir
archeologiniams
kasinėjimams –
1 mln. 194 tūkst.382 Lt

V.JUODELIO duomenimis, Anykščių menų inkubatoriaus projekto įgyvendinimas kainavo 4 mln.534 tūkst.748 Lt, iš kurių 4 mln.308 tūkst.11 Lt sudaro ES lėšos, 226 tūkst.737 Lt – savivaldybės lėšos.
Už menų inkubatoriaus projektą savivaldybė papildomai sumokėjo dar 952 tūkst.297 Lt PVM mokesčio ir apie 242 tūkst.Lt už archeologinių tyrinėjimų darbus.
Prie minėtų išlaidų pridėjus septynerių metų išlaikymo išlaidas, gausime, kad galutinė Menų inkubatoriaus vertė 2014 metais yra apie 6 mln.288 tūkst.130 Lt, iš kurių savivaldybės lėšos - apie 1 mln.421 tūkst.593 Lt.

Arvydas Lingaitis

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • Geras

  Nuoroda

  Koks čia briedas apie korupcinius ryšius, kai įstaigoj du žmonės dirba?

  Prieš 6 metų
 • Rasa

  Nuoroda

  Mano vyras verslininkas sako, kad vienos darbo vietos sukūrimas kainuoja nuo 600 000 iki milijono litų. Menų inkubatoriuje sukurta apie 20 darbo vietų, tai tie 6 milijonai, tiksliau savivaldybės paaukotų pusantro milijono yra labai labai maža suma. Kas sugalvojo šitą projektą - genijus

  Prieš 6 metų
 • Tomas

  atsakymas į: Rasa Nuoroda

  Tavo Rasa vyras nusišnekėjo ir kažin ar yra nors 1 darbo vietą sukūręs? Jo skaičiai iš lempos.

  Prieš 2 metų
 • beee...

  Nuoroda

  Geras straipsnis. Autoriaus vardas turetu buti privalomas taip kaip privalomas ir komentatoriaus vardas.

  Prieš 6 metų
 • neparttinė

  Nuoroda

  Alia tu matai kas gaunas kai libralų partijas kuriems svarbiausia pinigai dvi nori but direktorem.
  Yr direktore ir net visa libralu komanda nepstatys kitos savos.

  Prieš 6 metų
 • hm

  atsakymas į: neparttinė Nuoroda

  a kur cia apie libralus parasyta? Su regejimu jau tamstai prastai...

  Prieš 6 metų
 • antanukas

  Nuoroda

  o,mano bobute sake,kad vaikel uzdyka nieko nebuna,o genijum tikrai nereikia buti ant svetimu .

  Prieš 6 metų
 • Ten

  Nuoroda

  Kur pinigai nemokamai byra - ten ir daug norinčiuju ir besipešančiuju....

  Prieš 6 metų
 • nuomonė

  Nuoroda

  Manau, kad jei liberalai ar kiti laikės savivaldos rinkimus Daivą pakeis.

  Prieš 6 metų
 • Taip...

  Nuoroda

  Kur tik paziur,ir ten kur pinigai- Anyksciuose vyksta nesibaigiancios aferos,nes VALDZIA leidzia ir toleruoja visas nesamones,tai kaip nevogti ar neislaidauti?...Tik griebk...nes nieko vistiek nebus...todel taip ir gyvenam" gerai"kai "norisi"i savo krasta sugrizti vel...

  Prieš 6 metų