Orai

Džiaugiuosi - dalinuosi

Tado NORKAUS nuotr. - 8.6%
Rūtos VILKIENĖS nuotr. - 2.9%
Eglės TAU nuotr. - 2.9%
Vlado BANIO nuotr. - 57.1%
Linos DAPKIENĖS nuotr. - 25.7%
Karolinos ROMARAITĖS nuotr. - 2.9%

Viso balsų: 35
Balsavimas baigtas. Aktyvus: Balandis 16, 2021

Dienos anekdotas

Vyras įlekia pro duris ir šaukia:
– Žmooonaaa! Greičiau į lovą!
Žmona metė puodus, greitai nusirengė ir lovon. Vyras plumpt į lovą, abiem ant galvų antklodę užmetė ir sako:
– Žiūrėk, kokį laikrodį nusipirkau – tamsoje šviečia!..

Komentaras

Gėda:„skaityti tokius pasiteisinimus, kad kvėpavimo aparatams nėra lėšų. Tai ko iš viso važiuoti į gaisrą, jeigu ugniagesiai neaprūpinti reikiama įranga? Reikia spausti rajono valdžią, tarybos narius, kad biudžete tokiems svarbiems dalykams atsirastų pinigų. Budriuose tai ugniagesiai galėjo privažiuoti prie ežero vandens. O kaip būtų kitose kaimo vietovėse? Priešgaisrinių tvenkinių nuo kolūkmečio nebelikę, visokių balų ir tvenkinių prikasiota, bet jie aptverti tvoromis, be privažiavimų, kai kur net nėra vandens. Kodėl apie tai niekas negalvokja?"

Skaityti komentarus (5)
Kavarsko vidurinės mokyklos mokiniai stengiasi įgyti mechanizatorių, gyvulininkystės fermų mechanizavimo darbuotojų, medicinos seserų specialybes.

Šįkart „Kolektyvinio darbo“ puslapiuose – apie jaunimą, šviesią visų ateitį ir viltį. 1963-ųjų metų numeriuose galima rasti tekstų apie turiningą moksleivių poilsį bei aktyvią veiklą kuriant komunistinę visuomenę.

Įdomios moksleivių
atostogos

1963 metų 4-ajame numeryje A. Džiumpa pateikia tekstą „Turiningos moksleivių atostogos“, kur aprašo, ką moksleiviai naudingo nuveikė per žiemos atostogas.
„- Niekad nepamiršiu šių žiemos atostogų“, – išvykdama į Arteką pasakė Burbiškio aštuonmetės mokyklos auklėtinė Nijolė Višumirskaitė.
Žinoma, ne kiekvienam teko tokia laimė – pabuvoti saulėtosios Gruzijos padangėje, pastovyklauti Arteke.
Bet daug įdomių priemonių vyksta kiekvienoje mokykloje, ir moksleiviams nėra kada nuobodžiauti.
Troškūnų vidurinės mokyklos abiturientai atvyksta į Vilniaus planetarijų, kur pagilins įgytas astronomijos žinias, o patys mažiausieji susipažins su miško žvėrelių gyvenimu ir jiems padės nugalėti „baltąjį badą“. Dauguma I-IV klasių mokinių taip pat lankysis Troškūnų tarybinio ūkio fermose, susipažins su gyvulių augintojais, apžiūrės įvairius mechanizmus.
Įdomų turistinį žygį atliko jaunieji Anykščių Jono Biliūno vardo vidurinės mokyklos turistai, vadovaujami mokytojo J. Juknevičiaus. Jie aplanke 1919 metais veikusio Debeikių revkomo narius Vingrį, Baltakį, Perevičių, partizanų ryšininką, nusipelniusį LTSR mokytoją, pensininką Praną Šulgą.
Be turistinių išvykų, Naujametinių eglučių, išvykų, ekskursijų į istorines vietoves, teatrus, susitikimų su tėvais, mokyklos daug organizavo įvairių masinių žaidimų, užsiėmimų, sportinių varžybų.
Burbiškio, Kunigiškių aštuonmetėse ir daugelyje kitų mokyklų įvyko šaškių, stalo teniso varžybos, rogučių lenktynės, knygų aptarimai, disputai, viktorinos, olimpiados.
Jono Biliūno vardo vidurinės mokyklos krepšinio komandos gina Anykščių rajono moksleivių sportinę garbę Švenčionyse, o stalo teniso rinktinė – Ukmergėje. Prie šaškių lentų susitiko zonų prizininkai – Anykščių Jono Biliūno vardo, Kavarsko ir Troškūnų vidurinių mokyklų komandos.
Mickūnų aštuonmetės mokyklos pionieriai nuoširdžiai ruošiasi susitikti su jų gerbiama ir gerai pažįstama viešnia Ona Karosiene, trijų buvusių tarybinių partizanų motina.
Biliūnietė Alma Liukpetrytė, mickūnietis Jonas Gavėnis ir kiti išvyko į Vilnių, III respublikinę moksleivių ir pionierių kraštotyrininkų konferenciją, kur papasakos, ką nuveikė Anykščių rajono mokyklų kraštotyrininkai.
Mokiniai, turiningai ir gerai pailsėję, su nauja energija, žiniomis vėl sės į suolus sėkmingai tęsti mokslo“.

Svarbu išsilavinimas

Tų pačių metų 30-ajame „Kolektyvinio darbo“ numeryje yra tekstas „Moksleiviai įgyja specialybes“. Rašoma: „Vykdant komunizmo statybos programą liaudies ūkiui reikalinga daug išsilavinusių žmonių. Sujungus mokymą su gamybiniu darbu, Kavarsko vidurinės mokyklos mokiniai jau ateinančiais metais įsigys mechanizatorių, gyvulininkystės fermų mechanizavimo darbuotojų, medicinos seserų specialybes. Pirmuosius gamybinio mokymo žingsnius žengia šiais metais Xa gamybinės klasės mokinės, pasirinkusios bibliotekininko specialybę. Mokymo dalies vedėjo P. Biveinio nuotraukoje matome šios klasės mokinę Lionę Sipavičiūtę ir dėstytoją Joaną Drazdenytę praktinių užsiėmimų metu“.    

Šaunuoliai pionieriai

59-ajame numeryje A. Černiauskaitė, Anykščių rajono pionierių štabo viršininkė, tekste „Pionierių darbai“ rašo apie didelius pionierių darbus.
„Su saulėtu pavasariu atkeliavo ir gegužės 19-ji. 41-ųjų pionierių organizacijos įkūrimo metinių diena. Šią dieną mes galime teisėtai didžiuotis tuo, kad mažos mūsų rankutės sugebėjo prisidėti prie didžių darbų.
Daug sužinojo apie pionierių organizacijos nueitą kelią, apie pionierius-didvyrius, surinko vertingos medžiagos apie V. I. Leniną, jo gyvenimą ir veiklą Troškūnų, Kavarsko vidurinių mokyklų, Staškūniškio aštuonmetės mokyklos, Viešintų vidurinės mokyklos, Anykščių J. Biliūno vardo vidurinės mokyklos pionieriai. Iš sukauptos medžiagos pionieriai ruošiasi įrengti mokyklose turtingus Lenino kampelius, o kur yra galimybė – muziejus, sales.
Pradedant būrių lenktyniavimą, visi pionieriai nutarė siekti geros drausmės, šimtaprocentinio pažangumo. Mes iškėlėme šūkį: „Mokytis be antramečių!“, sudarėme draugiškus savitarpio pagalbos postus, kur stipresnieji padeda silpnesniems, vyresnių klasių pionieriai padeda spaliukams. Daug dirbama keliant pažangumą Kavarsko, Troškūnų, Viešintų, Kurklių vidurinėse mokyklose, Anykščių, Staškūniškio aštuonmetėse mokyklose.
Nerasime šiandien nė vienos mokyklos, kurios pionieriai neturėtų draugų kitose šalyse. Draugystė riša ne vien laiškais. Ji stiprėja ruošiant susitikimus, internacionalinius vakarus, lankantis vieniems pas kitus.
Visi pionieriai ruošiasi gyventi komunistinėje visuomenėje. Pravedamos sueigos „Komunizmas – mūsų ateitis“, „Kaip mes padedame kurti komunizmą“, „Kokiu aš įsivaizduoju komunistinės visuomenės žmogų“ ir kitomis temomis.
Pažymint Lenino gimimo 93-ąsias metines, daug Troškūnų VII-ojo būrio pionierių įstojo į VLKJS eiles. Vien šiais metais pionierių gretas papildė apie 800 moksleivių.
Pionieriai visada atsiliepia į raginimą rinkti metalo laužą. Nemažai metalo laužo surinko Troškūnų vidurinės, Surdegio aštuonmetės mokyklos, Rudžionių pradinės mokyklos pionieriai.
Daug rajono pionierių dirba knygnešiais.
Nemaža darbų atliko mažos pionieriškos rankos, tačiau dar daug rūpesčių mums atneš artėjanti vasara, pirmosios atostogų dienos. nepamirškime, jog įsipareigojome surinkti daug vaistažolių, suruošti eilę įdomių žygių.
Tad sėkmės, jaunieji leniniečiai!“.

-ANYKŠTA

 

Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
  • Komentarų nerasta