Ar skaitote knygas?

Dienos anekdotas

tovi du muitininkai pasienyje. Žiūri – važiuoja vyrukas su dviračiu, ant bagažinės cigarečių “Marlboro” blokas.
– Ot niekšas, – sako vienas, – taip viešai veža kontrabandą.
– Nieko nepadarysi – bloką galima be muito vežti. Savo reikmėms.
Kitą dieną mato tą patį vyruką, vėl su “Marlboro” bloku ant dviračio bagažinės.
– Tuoj aš tam niekšui baudą išrašysiu.
– Nusiramink, jis turi teisę, savo reikmėms veža…
Situacija kartojasi kasdien maždaug du mėnesius. Galiausiai abu muitininkai prieina prie to vyruko ir sako:
– Žmogau, imk mūsų sunkvežimį, prisikrauk pilną cigarečių ir parsivežk, mes tavęs nestabdysim, tik nebenervink mūsų…
– Ko jūs čia prikibot? Nereikia man jūsų sunkvežimio, aš jau visus dviračius pervežiau…

Komentaras

jaunimas:„labai gerai, kad Andrioniškiui sekasi su seniūnais. tikimės naujų veiklų ir naujų iššūkių.teko su gerbiamu seniūnu bendrauti regioniniame parke, paprastas, nepasikėlęs ir jautrus žmogus."

Komentuoti
Vėl Vėlinės. Prisiminimų diena. Žvakelės ant kapų.
Etnografas Libertas Klimka teigia: maždaug 1880-aisiais Varėnos rajono Akmens kaime kunigas šalia bažnyčios liepęs supilti simbolinį kapą visiems negrįžusiems namo. Prismaigstė vaškinių žvakelių, uždegė, palaimino jas, paragino žmones išsinešioti žvakutes ant artimųjų kapų, kad vėlelės neklaidžiotų tamsoje, kad gruodo kaustomoje žemėje protėvių kauleliai šiltų… Taip gimė lietuviams įprastas paprotys - žvakelė ant artimo žmogaus kapo per Vėlines... Maža žvakutė tėra didelių laužų, senovėje kapinėse kūrentų iš lūžusių kryžių, atminimas.


Vėlės sugrįžta su derliumi


 


Nuo pagonybės Vėlinių šventė pagrįsta tikėjimu, kad mirę mūsų artimieji tebegyvena  šalia mūsų, mums padeda,  arba kenkia. Vėlinių naktį vėlės lanko savo namus, meldžiasi savo bažnyčioje. Kiek vėlesniais laikais tikėta, tad tądien vėlės paleidžiamos iš skaistyklos ir eina klausyti maldų, kurių gyvieji nenorėjo ar neprisiminė laiku už juos sukalbėti.


Krikščioniška švente Vėlinės tapo 998 metais. Tąmet, gūdų rudenį, lapkričio 2-ąją dieną Prancūzijoje, Klunio benediktinų vienuolyne aukotos pirmosios šv. Mišios už visus mirusiuosius šiame vienuolyne. Manyta, kad artimųjų vėlės globoja pasėlius, kad augdamas rugio grūdas vienija kartas, kad vėlės  iš laukų namo sugrįžta kartu su derliumi. Viešnias derėjo pagarbiai priimti,  sušildyti, pavaišinti, pagerbti. Ši rudeninė šventė XVI –XVIII amžiuose Lietuvoje vadinta Ilgėmis. Tuo pačiu žodžiu vadinta ir rudeninė valstiečio duoklė žemvaldžiui. „Ilges rinkti“, „ilgiavoti” reiškė tą patį, kaip kalėdoti. Kaip klebonas  kalėdodavo, taip „ilgiaudavo“ žemvaldys. Kai ilgių prievolė buvo pakeista duokle ir išnyko ilgiavimo paprotys, šventė buvo pervardinta Vėlinių vardu.


 


Dzūkijoje dengdavo Dziedus


 


Lietuviai Vėlines skirtinguose regionuose minėdavo skirtingai. Dzūkų kaimuose dar nepamiršta protėvių pagerbimo vaišėmis šventė, vadinta Dziedais (tarmiškai „dziedas“ – senolis). Dziedai buvę sekmadienio pusryčiai prieš kelionę į bažnyčią. Vėles dzūkai vaišino sočiai: riebia kopūstų ar džiovintų buroklapių sriuba, aviena, saldumynu iš grikių miltų. 


Pasakojama: prieš Dziedus vienas iš šeimynykščių praverdavo duris, atsukdavo  kryželį su Nukryžiuotuoju – kvietė vidun vėles, prie stalo joms būdavo palikta vietos. Stengtasi, kad ant stalo būtų devyni valgiai, jie valgyti be peilių, kiekvieno valgio trys kąsneliai būdavo numetami pastalėn. Šeimininkas uždegtą žvakę perduodavo iš rankų į rankas, visi kartu kalbėdavo Visų šventųjų litaniją. Žvakelei apėjus ratą, ją įstatydavo į indą su rugių grūdais. Anot L.Klimkos, tai buvusi „prasminga apeiga: visi šeimos nariai, iki paties mažiausio, tarsi pasižadėdavo tęsti kartų darbą - auginti rugį duonelei, laikytis tautos tradicijų, senolių papročių”…


 


Aukštaičiai į kapines 


nešė maistą ir vandenį


 


  XIX amžiaus viduryje Aukštaitijoje būta papročio Visų Šventųjų dienos vakarą nešti į kapines maisto, dubenį vandens, rankšluostį - vėlėms nusiprausti ir pasistiprinti. 


Retą Vėlinių vaišių aprašymą 1938 metais paskelbė A.Valantinas: „Senieji žmonės pasakoja, kad dar praeito šimtmečio viduryje kai kuriose vietose Vėlinių vakarą žmonės šventė savotiškomis apeigomis. Kapinėse keldavo vaišes. Susirinkusi giminė eidavo į kapines, vedama seniausio tos giminės nario, giedodami „Viešpatie, didžiojoj smarkybėj ir rūstybėj Tavo”... Kartu su savim nešdavosi visokių valgių ir gėrimų. Kapinėse, prie kurio mirusiojo giminės kapo, senis vadovas mojęs pirštu į visas keturias šalis, kviesdamas vardais mirusius gimines iki pat prabočių, kurių tik beatminė vardus. Paskui į visas šalis laistydavo alų, degtinę, midų, pieną. Ant kapo padėdavo duonos, mėsos, sūrio ir kitokių valgių”.


Aukštaičių tikėta, kad vėlės tądien paleidžiamos iš skaistyklos ir grįžtančios namo. Tam prie gryčių durų barstytas švarus smėlis – gal atsispaus vėlių pėdos. Vėlėms ant stalo būdavo paliekama vakarienė, praverti langai ir durys, kai kur kūrentos pirtys – anot L.Klimkos, „kad prabočių šešėliai galėtų sušilti”. 


1583 metais jėzuitų misionierius Stanislovas Rostovskis užrašė: „Metinių dienų proga mirusiems jie nešdavo ant kapų valgio. Pagerbdavo taip: ant stalo iš praustuvės būdavo išliejamas vanduo; ant lentos keturiuose kampuose stačiai buvo laikomi šaukštai. Nors ir dienos metu, tačiau prie aplinkui apstatytų žiburių žynys tam tikromis sugalvotomis žodžių formulėmis šaukia mirusiuosius. Paskui, paprašęs palaimos mirusių vėlėms, kaipo svečias, sėdasi prie stalo ir pirmas padeda kąsnį po trikoju”.


 Taip pat tikėta, jog artimojo vėlė gali namus aplankyti pakeleivio pavidalu. Todėl Visų šventųjų dieną bet kuris į aukštaičio namus užsukęs žmogus būdavo vaišinamas ir gerbiamas.


Kitą dieną nuo vėlių likusį maistą aukštaičiai išdalindavo elgetoms. 


 


Žemaitijoje vėlėms – mirusių kunigų laikomos mišios


 


Žemaičiai tikėjo, kad šventąją naktį vėlės suguža į savo bažnyčias, o mišias jiems laiko mirusių kunigų vėlės. 


Pasakojama, jog vienoje žemaičių parapijoje gyvenęs varpininkas, kuris pats kūdikėlių vėleles nešdavęs iš kapinių į bažnyčią ir žaisdavęs su jomis…


Namuose žemaičiai giedodavo giesmes, melsdavosi už visus pamirštus mirusiuosius: už kareivius, negrįžusius iš mūšių, už paskendusius, tikėjimą praradusius, už keleivius, kurie pasiklydo…


 


Žvakelės – vietoje Vėlinių 


laužų 


 


Senovėje lietuviškos kapinės Vėlinių metą nušvisdavo laužais - buvo deginami seni sutręšę, sulūžę antkapiniai kryžiai. Tai, kas paseno ir mirė, virsdavo šiluma ir šviesa. O prie ugnies rasdavos ir progų prisiminti išėjusius artimuosius, kaimynus, pažįstamus.


Šį seną gražų paprotį mūsų dienomis bando atgaivinti senųjų Šilinių dzūkų kaimų gyventojai.


Mūsų dienų pagrindinis Vėlinių atributas – kapinaitėse deginamos  žvakutės – vėlyviausios kilmės paprotys. Akmens kaimo klebono ir gyventojų pradėtą žvakučių deginimo ritualą greitai perėmė Užnemunio žmonės, tačiau plačiai Lietuvoje tradicija įsitvirtino tik po Antrojo pasaulinio karo. Tikėjimas, kad nepatekusios į dangų vėlės klaidžioja tamsoje  ir kelią jiems apšviečia Vėlinių naktį mūsų uždegtos žvakutės, tebegyvas…


-ANYKŠTA


Palikite komentarą

0
Sąlygos ir terminai.
 • Jason

  Nuoroda

  https://coinwatchers.net/profile/pronimrio29/ The Easy White Pro is exactly that. Its easy to use. There isnt any messy gels or complicated directions. Things included along with kit. Considerably more 35% Carbamide peroxide in this method. This means your teeth can up five shades brighter.

  Prieš 12 mėnesių
 • Brandon

  Nuoroda

  Tego nie kupujcie! Posterisan czopki - opinie po beznadziejnej kuracji http://wybielanie-leki.pl/wybielanie-zebow-po-50-curaprox-black-is-white-opinie-po-nieskutecznej-kuracji/

  Prieš metus
 • Robin

  Nuoroda

  http://nailthatchip.com/author/congele37/ If the valves associated with veins are weak, simply because old age or other weaknesses within veins, your blood pools in the veins making a purple color in the vein. A varicose vein is really a large swollen vein that is full of blood because blood flow is stretched. The veins of legs are probably the most common starting point get varicose veins. Yet youll be able to get blue veins in you nose and cheeks. Numerous of varicose vein is really a tiny red or purple vein which isnt common involving nose and cheeks. These varicose veins are in order to spider undesireable veins. Many older people have spider veins. You can get blue veins from a good deal exposure towards the sun.

  Prieš metus
 • Manuel

  Nuoroda

  https://nerdit.io/job/washington-seattle-jaki-aparat-sluchowy-polecacie/ Yellow teeth can be aging, yet can be whitened professionally or with in-home whitening products. Drinking water after eating any tooth-staining berries, coffee, wine, catsup, mustard or strong beverage. And if you smoke or drink, you must quit for obvious health reasons, wrinkly skin, too as yellow teeth. Search for smile and laugh more with white teeth, which will make you feel better and look younger!

  Prieš metus